ТОМБОГОР

Жижиг бөгөөд овгор, цомбогор хэлбэртэй - Хархан хөмсөг, онигорхон нүд, зөөлхөн гэлтэй хацар, томбогор уруул дэлгэрэнгүй... Б.Өлзийсүрэн. Замын хүзүү., томбогор хөхтэй (товойсон хөхтэй), томбогор хацартай хүүхэд (амаа хамхиж хийгээр түлхэж томбойлгосон хацартай хүүхэд).