том гар
эрх мэдэлтэй, нөлөөтэй, хөрөнгө мөнгө ихтэй хүн