таван хэлний толь
таван хэлээр орчуулан хадсан толь