тариалангийн бүтээгдэхүүн
тутарга, амуу будаа хүнсний төрөл бүрийн ногоо, хөвөн, тамхи, нишингэ зэрэг тариалангийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүн