тариалангийн хөрс хамгаалах тогтолцоо
тариалангийн хөрсийг салхи, усны элэгдэл эвдрэлээс хамгаалах, үржил шимийг дээшлүүлэх, техник технологийн иж бүрэн цогц ажиллагаа