тариалангийн судлал
тариалангийн үйлдвэрлэлийн онол дадлагыг бүхий л талаар судлах ухаан