ТАРДАХ

Мал амьтан доройтох, тар тэнхээ муутай болох, таргүй болох.