хүйтэн там
арван найман тамын нэг, хөлдөөж дааруулах зовлон