ТАМАХ II

1. Авын орхигдсон, үлдсэн газрыг түргэвчлэн хураан авах, хумих.

Ижил үг:

ТАМАХ I

ТАМАХ III