тамд очих
шашны ойлголт ёсоор энэ насны муу үйлийн үрээр зовлон эдлүүлэгч оронд очих