талцан тэмцэлдэх
үзэл бодол, үйл хэргээрээ хоёр талд хуваагдан тэмцэлдэх