талхны мөнгөө олох
ажил хөдөлмөр хийж амьжиргаагаа залгуулах