ТАЛИМААРАХ

Нүдний харц зөөлөн тогтуун болох: нүд нь талимаарах (нүд нь зөөлөн тогтуун болох) - “Тиймээ дэлгэрэнгүй... Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам.

нүд нь талимаарах нүд нь зөөлөн тогтуун болох