өртөөний албанаас тайлах
өртөөний албанаас чөлөөлөгдөх