бичиг үсэгт тайлах
бичиг үсэгтэй болгох, уншдаг бичдэг болгох