нүд тайлах
алс газар явж ихийг үзэх, амьдралын туршлага суух