бүс тайлах
зүүсэн, ороосон бүсээ задлах, бүсээ авах