ТАЙЛАН

1. Удирдлагын өгсөн үүрэг даалгавар, хийхээр төлөвлөсөн ажлаа биелүүлэх талаар зохиосон ажил, түүний явц, үр дүнг дэлгэрэнгүй...


2. Санхүүгийн орлого зарлагыг харьцуулан дүгнэсэн, тодорхойлсон данс: гүйлгээний тайлан (гүйлгээ хийсэн тодорхойлох данс), дэлгэрэнгүй...
гүйлгээний тайлан гүйлгээ хийсэн тодорхойлох данс
жилийн тайлан тухайн жилийн орлого зарлагыг харьцуулан гаргасан тооцоо
тайлан бодох тайлан гаргах
тайлан гаргах тухайн өдөр, сар, жилийн орлого зарлагаа харьцуулан бодож гаргах
тайлан тэнцэл товлосон он, сар, өдөрт тогтоосон хэлбэрээр компанийн үйлдэл болон материаллаг үнэт зүйлийг салган харуулсан нягтлан бодох бүртгэл
тайлан бүртгэл орсон гарсан зүйлийн бүртгэл, харьцуулсан данс
тайлан тооцоо орсон зарсан зүйлийн бүртгэл, түүний тооцоо
данс тайлан зарсан, орсон гарсан зүйлийг тодорхой харуулсан данс
тайлан бичих ямар нэг ажил явдлын явцыг товч болон дэлгэрэнгүй бичих
тайлан тавих ямарваа ажил явдлын явцыг товч болон дэлгэрэнгүй илтгэх
тайлан илтгэл ажил хэргийн байдлаа тайлагнан танилцуулсан илтгэл
тайлангийн хурал ажил хэргийн гүйцэтгэлийн тухай шүүн хэлэлцэх хурал
тайлан сонгуулийн хурал албан тушаалд сонгогдогсод хийсэн ажлынхаа талаар сонгогчдын өмнө илтгэж, шинээр сонгууль хийх хурал