ТАЙЛАГНАХ

Тайланг бичгээр буюу амаар бичих, илтгэх: ажлаа тайлагнах (хийсэн ажлаа амаар буюу бичгээр дэлгэрэнгүй...

ажлаа тайлагнах хийсэн ажлаа амаар буюу бичгээр дэлгэрэнгүй илтгэх
олны өмнө тайлагнах олны өмнө хийсэн зүйлээ танилцуулах
үр дүнг тайлагнах хийсэн ажлынхаа үр дүнг нь илтгэх