тагнуулын салаа
эсрэг этгээдийн үйл ажиллагааг нууцаар тагнан ажиглаж мэдэх зорилго бүхий цэргийн салаа