тагнуулын мэдээ
тусгай алба, үндсэн үүрэг зорилтынхоо дагуу нууц арга, хэрэгслээ ашиглан олж авсан мэдээ, баримт сэлт