тагнуулд явуулах
нууцаар сэм тагнан туршихаар хэн нэгнийг илгээх