тагнуулын арга
үүрэг зорилгоо хэрэгжүүлэхэд ач холбогдол бүхий нууц болон бусад мэдээ, баримт сэлтийг олох зорилгоор тусгай албаны ашиглаж буй арга хэмжээний цогц