тагнах чагнах
бусдын хэлж ярьж буй зүйлийг нууцаар сэм сонсох