тагнах турших
нууцаар ажиглан турших, сэм туршин мэдэх