тагнаж тодруулах
а. Тухайн ажил хэрэг, үйл ажиллагааг нууцаар ажиглан тодруулах; б. Тухайн зүйлийг бусдад мэдэгдэлгүй ажиглан харж байдал төлөвийг нь мэдэх