ТАГНАЙТАХ

Адуу тагнай өвчин тусах: гүү тагнайтах (гүүнд тагнайн өвчин тусах).