таг зогсох
а. Огт хөдлөлгүй зогсох; б. Ажил үйлдвэрлэл бүрмөсөн зогсох