тагийг нь тавих
ямар нэг савны амыг битүүлэх зүйлийг нь тавих