тав зургаа
а. Үндсэн тооны тав зургаа дахь тоо; б. Тав орчим; в. Дэс тооны тав зургаад тохиосон юм