будааны таар
будаа хийх зориулалттай таараар хийсэн том уут