Т

Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн хорин нэг дэх үсэг.