СЭМШЭЭХ

Хэлээ тагнайд наалдуулан сэмхнээр тамшаах.