СЭМЭРХИЙДҮҮЛЭХ

Хэтэрхий сэмэрхий болгох, сэмэрхий болгож тохиромжгүйдүүлэх.