СЭМШЭЭЛГЭХ

Хэлийг нь тагнайд наалдуулж сэмхэн тамшаалгах.