эм сэлбэх
дутуу, дууссан эмээ дахин шинээр авч нөөцлөх