СЭЛБЭЭ

1. Сэлбэн засах ажиллагаа;


2. Сольж сэлгэх юм: сэлбээ морь (сольж унах морь), сэлбээ хувцас (цаг улирлын байдал, ажлын нөхцөлд тохируулан өмсөх дэлгэрэнгүй...
3. Санал зөвлөгөө, хүч хавсарга: нэмэр сэлбээ [хоршоо] (тус болж хэрэглэгдэх юм, тус нэмэр).

сэлбээ морь сольж унах морь
сэлбээ хувцас цаг улирлын байдал, ажлын нөхцөлд тохируулан өмсөх хувцас
нэмэр сэлбээ тус болж хэрэглэгдэх юм, тус нэмэр