засах сэлбэх
эвдэрч хуучирсныг сольж янзлах, арчлах