тэрэг сэлбэх
тэрэгнийхээ эвдэрч хуучирсныг засаж арчлах