СЭЛБЭЛЭГ

Сэлбэх явдал, сэлбэлт: сэлбэлэг дутах (сэлбэлт хийх зүйл шаардлагатай болох), сэлбэлэг дэлгэрэнгүй... (сэлбэх ажил хийх).

сэлбэлэг дутах сэлбэлт хийх зүйл шаардлагатай болох
сэлбэлэг хийх сэлбэх ажил хийх