Р

Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн арван есдүгээр үсэг.