СЭЛБЭЛТ

1. Сэлбэх үйлийн үр дүнг заасан нэр;


2. Эвдэрч, элэгдсэн эд хогшил, машин техникийг засах, шинэчлэн сэлбэх ажил: сэлбэлт хийх (сэлбэх ажил хийх).