СЭЖЛҮҮР

1. Сэжиж хөдөлгөх хэрэгсэл;


2. Сэжих зантай үхэр мал: сэжлүүр үхэр (сэжих зантай үхэр).