СЭЖҮҮ

Ташуу, зөрүү: бух сэжүү [хуучирсан] (эртний монгол цэргийн гурвалжлан жагсаж байлдах арга).