СЭЖҮҮРДЭХ

1. Юмны зах сэжүүрт дайралдах, тохиолдох;


2. Юмны зах сэжүүрээс барих.