СЭЖЛЭХ

Байн байн сэжих: эврээрээ сэжлэх (эврээрээ байн байн сэжих) - Хэдэн том шар эврээ сэжлэн дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан.