СЭГЭЛДРЭГЛЭХ

Сэгэлдрэг хийх, сэгэлдрэгийг нь уях - Сум модон ташуураа сэгэлдрэглэн барив. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., унь сэгэлдрэглэх (унинд сэгэлдрэг хийх).