СЭВХҮҮРГҮЙ

1. Амсхийх чөлөөгүй;


2. Сэргэж тэнхрэх янзгүй.