СЭВЭГ

1. Хулс, мод, туйван зэргээр сүлжиж хийсэн юм агуулах сагс, сав: сэнжит сэвэг (сэнж бүхий сүлжмэл дэлгэрэнгүй...


2. Хөвсгөр;
3. Найман зуун шар цай: сэвгийн алба (арван хоёр мянган лан мөнгөтэй тэнцэх алба, татвар).

сэнжит сэвэг сэнж бүхий сүлжмэл сав
хулсан сэвэг хулс сүлжиж хийсэн араг
цайны сэвэг цай агуулах сав
ачмаг сэвэг авдар хэлбэртэй нэгэн зүйл сүлжмэл сав
араг сэвэг хулс, бургас зэргээр сүлжиж хийсэн сав
шээзгий сэвэг хулс, зэгс зэргээр сүлжиж хийсэн сав
сэвгийн алба арван хоёр мянган лан мөнгөтэй тэнцэх алба, татвар