СЭВЭГТ

Сэвэг бүхий: сэвэгт далан (хулс, зэгсийг сүлжин тогтоож бэхэлсэн хашлага далан).